Prima / Proiecte / Lege cu privire la organizarea şi funcţionarea serviciului 112
06.11.2013
Lege cu privire la organizarea şi funcţionarea serviciului 112 
imprimare

proiect

LEGE CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
SERVICIULUI 112

 

Prezenta lege creează cadrul juridic cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 în Republica Moldova şi transpune în legislația națională art.26 al Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice publicată în Jurnalul Oficial al UE seria L, nr.108 din 24 aprilie 2002”.

Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Scopul şi domeniul de reglementare

(1)  Scopul prezentei legi este utilizarea eficientă a capacităților infrastructurii moderne de comunicații electronice pentru asigurarea unui nivel sporit de siguranță și protecția a persoanei, sporirea operativităţii de reacţionare pentru acordarea ajutorului în diferite situaţii de urgenţă, care prezintă pericol pentru viaţa sau sănătatea populaţiei, integritatea proprietăţii sau mediului, organizarea interacţiunii eficiente între utilizatorii și operatorii de comunicații electronice și transmiterea datelor asociate apelurilor de urgență către serviciile specializate de urgență .

(2) Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 în Republica Moldova, (denumit în continuare Serviciu 112).

 

Articolul 2. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:

administratorul Serviciului 112 – organul central de specialitate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice, care asigură crearea și funcționalitatea Serviciului 112;

alertare falsă - o înştiinţare sau solicitare de ajutor intenţionat falsă şi/sau eronată, pentru determinarea alarmării Serviciului 112 sau intervenţiei SSU în mod nejustificat;

     apelare abuzivă - apelarea repetată, cu rea intenţie, a numărului 112, fără ca apelantul să justifice o stare care necesită intervenţia serviciilor specializate de urgenţă;

            apel involuntar - apelarea numărului 112 din greşeală;

            apel de urgenţă – orice înştiinţare sau solicitare de ajutor în caz de pericol pentru viaţa sau sănătatea populaţiei, integritatea proprietăţii sau mediului;

     Centrul de Preluare a Apelurilor de Urgenţă 112 (CPAU) – subdiviziune, parte componenţă a Serviciului 112, abilitată cu funcțiile de recepţionare, înregistrare, prelucrare a apelurilor de urgenţă şi transmiterea datelor despre apel către SSU;

            dispecerat de urgenţă al SSU – subdiviziune specializată, desemnată de serviciului specializat de urgenţă, aflată în serviciu permanent, care asigură reacționare la apelurile de urgenţă primite prin intermediul Centrelor de Preluare a Apelurilor de Urgenţă, antrenarea forţelor de intervenţie şi coordonarea activităților lor ulterioare;

     informația de localizare geografică – date procesate într-o reţea publică de telefonie mobilă cu conținut si format stabilit de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (în continuare Agenție), care indică poziția geografică a terminalului mobil al apelantului sau adresa fizică de instalare a postului telefonic fix;

numărul 112 - numărul unic pentru apeluri de urgenţă;

reţea publică de comunicaţi electronice - reţea de comunicaţii electronice utilizată în întregime sau în principal pentru furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice;

            Serviciul 112 – structură administrativă, organizatorică şi tehnologică care asigură preluarea, înregistrarea, prelucrarea și transmiterea  apelurilor de urgenţă de la persoana, interacțiunea cu operatorii de comunicații electronice, şi transmiterea solicitării procesate de intervenție către serviciile specializate de urgenţă, în vederea asigurării unei reacţii imediate, uniforme şi unitare pentru soluţionarea urgentelor;

            Servicii Specializate de Urgenţă (SSU) – entitățile cu rolul de intervenţie imediată pentru soluţionarea situaţiilor unde există un risc direct pentru viaţa sau sănătatea populaţiei, ordinea publică, proprietatea publică sau privată ori mediul (Centrului Naţional Ştiinţifico-practic de Medicină de Urgentă, Serviciului de Informaţii şi Securitate (Centrul Antitero), structurile din cadrul Inspectoratului General de Poliţie, Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, S.A. „Moldovagaz”, etc.);

            sistemul informaţional automatizat (SIA) al Serviciului 112 – totalitatea mijloacelor software si hardware, echipamentelor şi reţelelor de comunicaţii electronice care asigură funcţionarea Serviciului 112.

           

Capitolul lI

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI 112

Articolul 3. Organizarea Serviciului 112

(1)  Serviciului 112 se organizează în conformitate cu prevederile Constituţiei, legislaţiei în vigoare, tratatelor şi acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2)  Toate apelurile de urgenţă în reţelele publice de comunicaţii electronice se realizează prin intermediul numărului unic 112.

(3)  Numărul 112 se apelează atunci când este necesară acordarea ajutorului şi intervenţia SSU, pentru asigurarea asistenţei imediate în situaţii în care este periclitată viaţa sau sănătatea populaţiei, ordinea publică, proprietatea publică sau privată ori mediul.

(4)  Apelul la numărul 112 este gratuit pentru utilizatorii.

(5) Serviciului 112 se organizează astfel,încât să permită accesul universal la numărul 112, inclusiv pentru persoanele cu dezabilități și vorbitorii de alte limbi (conform normativelor aprobate de comitet și în limita capacităților Serviciului 112, dar nu mai puțin decâtcele stabilite conform prevederilor legislației în vigoare).

 

Articolul 4. Comitetul  coordonator interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii între Serviciul 112 şi SSU

         (1) Pentru asigurarea interacţiunii interinstituționale între Serviciului 112 și SSU se înfiinţează Comitetul interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii între Serviciul 112 şi SSU (în continuare Comitet), structură interdepartamentală fără personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Guvernului şi este compus din:

              a)  preşedinte –vice-prim ministru;

              b)  secretar – conducătorul Serviciului 112;

              c) membri, la nivel de ministru/viceministru din cadrul Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Interne, directorul Serviciului de Informaţie şi Securitate, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, director Centrului Național Științifico-practic de Medicină de Urgență, şeful Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.

              (2)  Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comitetului din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul Comitetului vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în aceste funcţii.

 

Articolul 5. Atribuţiile Comitetului

(1)   Comitetul coordonează în mod unitar interacţiunea tuturor instituţiilor implicate în procesul furnizării serviciului de urgenţă 112, conform cerinţelor aprobate în domeniu.

(2)   Comitetul are rolul coordonării elaborării proiectelor de acte normative, regulamentelor, reglementărilor tehnice și acordurilor privind interacţiunea Serviciului 112 cu SSU.

(3)   Ca organism de lucru al Comitetului se înfiinţează Consiliul de experţi, compus din colaboratori ai Serviciului 112 şi a SSU, precum şi alţi specialişti din instituţiile implicate, nominalizați de membriiplenipotențiari  ai comitetului.

(4)   La activităţile Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, ai societăţii civile, ai autorităţilor şi instituţiilor publice.

 

Articolul 6. Serviciul 112

(1)    Serviciul 112 reprezintă o structură integrată distribuită, în care Centrul de Preluare a Apelurilor de Urgenţă 112 preia prin intermediul SIA 112 apelurile de urgenţă, localizează terminalul apelantului în baza informaţiei parvenite de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice, analizează informaţia obţinută, inclusiv cu utilizarea altor surse disponibile (Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Unităților de Drept, etc.), pune operativ la dispoziția SSU datele asociate solicitării de intervenție.

(2)    Serviciul 112 asigură crearea spaţiului informaţional integrat între Centrele de preluare a apelurilor de urgenţă 112 şi conectarea acestora cu dispeceratele SSU, inclusiv asigurarea funcționalității și integrității locurilor automatizate de lucru instalate în cadrul dispeceratelor SSU.

(3)    Serviciul 112 cuprinde următoarele entităţi:

a) unitatea centrală a Serviciului;

b) Centrele de preluare a apelurilor de urgenţă 112 și interacțiunea cu SSU.

(4)    Se interzice antrenarea resurselor Serviciului 112 în alte activităţi decât cele prevăzute de legislaţia în vigoare.

                                                                                                                                                          Articolul 7. Principiile fundamentale ale activităţii Serviciului 112

(1) Legalitatea, conducerea unică, transparenţa în gestiune, asigurarea respectării drepturilor şi intereselor persoanelor şi ale statului.

(2) În exerciţiul funcţiunii personalul Serviciului 112 execută necondiționat protocoalele interne și instrucțiunile de serviciu. Alte persoane nu au dreptul de imixtiune în activitatea acestuia.

(3) În cazul în care personalul Serviciului 112 primeşte de la superiorii şi de la alţi factori de decizie ordine şi indicaţii care contravin legii și regulamentelor interne sau periclitează nemijlocit activitatea Serviciului 112, în cazurile de risc direct pentru viaţa sau sănătatea persoanei, ordinea publică, proprietatea publică sau privată ori mediul, el este obligat să respecte doar prevederile legale.

 

Articolul 8. Atribuţiile Serviciului 112

Serviciul 112 are următoarele atribuții :

a)   preluarea,înregistrarea automată și procesarea apelurilor de urgență comunicate prin telefon ori prin alte mijloace de comunicații electronice (inclusiv fax, sms, mms, etc.), ori prin alte mijloace;

b)  în limitele competenţei și resurselor disponibile ale Serviciului 112, verificarea veridicităţii informaţiei recepţionate;

c)   recepţionarea apelurilor de urgenţă și în alte limbi vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, precum și de circulația internațională, conform nomenclatorului aprobat de către comitet, dar nu mai puțin decât cele stabilite conform prevederilor legislației în vigoare;

d)  localizarea geografică a apelurilor primite în baza informaţiei parvenite de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice, analiza informației şi a datelor asociate, punerea la dispoziție a datelor procesate SSU competente;

e)   furnizarea către SSU a informației necesare  referitor la situația de urgență pentru asigurarea unei intervenții rapide şi efective;

f)    recepţionarea şi stocarea în arhiva SIA 112 a datelor şi informaţiilor privind evoluţia evenimentelor şi rezultatului  intervenţiilor;

g)   administrarea, dezvoltarea, asigurarea tehnico-materială şi financiară, asistenţă juridică şi secretariat;

h)  crearea şi dezvoltarea SIA al Serviciului 112.

 

         Articolul 9. Administratorul Serviciului 112

(1)    Administrator al Serviciului 112 este organul central de specialitate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice, care asigură:

(a)     elaborarea, promovarea şi monitorizarea implementării politicii și cadrului normativ-juridic în domeniu;

(b)    aprobarea regulamentului, structurii, efectivului limită şi a statelor de personal al Serviciului 112;

(c)     crearea şi dezvoltarea Serviciului 112;

(d)    asigurarea funcționalității şi monitorizarea legalității activităţii Serviciului 112;

(e)     colaborarea internaţională şi coordonarea activităţii privind implementarea proiectelor de dezvoltare a Serviciului 112;

 

Articolul 10. Delimitarea competențelor între Serviciul 112 și SSU:

(1)             Serviciile specializate de urgență ale poliției, asistenței medicale de urgență și serviciilor pentru situații excepționale, precum și altele, stabilite prin acte normative, vor colabora cu Serviciul 112, pentru ca acesta să-și poate îndeplini obligațiile stabilite prin prezenta lege.

(2)             Serviciul 112 transmite, iar SSU (conform competențelor) preia fișa apelului cu numărul unic de identificare atribuit de SIA 112, asigură gradul corespunzător de intervenție și prezintă pentru stocare Serviciului 112 informația cu rezultatul  intervenţiilor.

(3)             SSU vor întreprinde acţiunile necesare privind organizarea intervenției pe marginea solicitării parvenite de la Serviciul 112, în conformitate cu regulamentele interne.

 

Articolul 11. Interacţiunea Serviciului 112 cu alte persoanele juridice și prestatori de servicii.

(1)         Alte persoanele juridice, decât structurile poliției, asistenței medicale de urgență și serviciilor pentru situații excepționaleinteresate în realizarea interacțiunii cu Serviciul 112, suportă cheltuielile pentru acoperirea costurilor privind realizarea comunicaţiei cu centrele pentru apeluri de urgenţă, iar eventualele venituri încasate de Serviciul 112 se virează la bugetul acestuia.

(2)         Aceștia au obligația de a solicita în prealabil Serviciului 112 un aviz tehnic de compatibilitate a sistemelor proprii cu soluţia tehnică implementată în cadrul SIA 112.

 

            Articolul 12. Protecția datelor cu caracter personal

(1) Serviciul 112 şi SSU au obligaţia sa asigure confidenţialitatea și securitatea  datelor, precum şi protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a dreptului la inviolabilitatea vieţii private, în conformitate cu actele normative în vigoare.

(2) Accesul la informația de localizare geografică este permis doar pe perioada intervenției la apelului de urgenţă.

 

Articolul 13. Obligaţiunile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale

            (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, conform competentelor legale, au obligaţia să pună la dispoziţia Serviciului 112, in mod gratuit, într-un format standard compatibil cu SIA, hărţile digitale, bazele de date privind drumurile şi infrastructura tehnico-edilitară, actualizate la zi, şi să informeze operativ Serviciul 112.

            (2) Răspunderea pentru exactitatea, corectitudinea şi integritatea informaţiilor transmise Serviciului 112 privind localitățile, drumurile de acces şi infrastructura tehnico-edilitară, codificarea acestora şi a informaţiilor privind starea drumurilor şi a circulaţiei publice pe acestea revine autorității competente care a prezentat informația.

 

Capitolul III

COMUNICAŢIILE DE URGENŢĂ

 

Articolul 14. Cadru de reglementare a comunicaţiilor de urgenţă

(1) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţieistabileşte condiţiile tehnice, juridice şi organizatorico-economice referitoare la realizarea comunicaţiilor către Serviciul 112.

  (2) Agenţia impune furnizorilor de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice obligaţia de a lua măsuri speciale în scopul asigurării accesului gratuit a persoanelor cu dezabilități la numărul unic de urgenţă 112.

(3) Agenția stabileşte procedurile şi limitele tehnice pentru reducerea apelării abuzive, a alertării false şi a apelurilor involuntare.

 

  Articolul 15. Obligaţiunile furnizorilor de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice

(1) Furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice asigură efectuarea apelurilor de urgenţă în mod gratuit către numărul unic de urgenţă 112, inclusiv de la toate posturile telefonice publice cu plată.

            (2) Furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice mobile sunt obligați să expedieze în mod gratuit către Serviciul 112 informaţia privind localizarea geografică a terminalului apelantului, în momentul conectării apelului, iar rețele fixe sa transmită periodic baze de date a abonaților la serviciul 112. Condițiile de transmitere a informației de localizare urmează sa fie stabilite de Agenție.

(3) Furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de telefonie sunt obligațide a asigura prioritar comutarea apelului de urgenţă cu numărul unic de urgenţă 112.

(4) Furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice sunt obligațisă informeze abonaţii cu privire la transmiterea datelor personale, care sunt necesare pentru oferirea accesului la numărul unic de urgenţă 112 prin Centrul de Preluare a Apelurilor de Urgenţă 112.

           

Articolul 16. Obligaţia de informare a publicului

            (1) Serviciul 112, SSU, Agenţia şi furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice sunt obligați să asigure informarea publicului cu privire la existenta şi la modul de utilizare a numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112.

            (2) Numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 este singurul număr permis a fi afişat pe mijloacele publice de intervenţie la urgenţe, iar afişarea acestuia se va realiza, în mod obligatoriu, de către SSU care au în dotare aceste mijloace.

 

Articolul 17. Sistemul informaţional automatizat al Serviciului 112

(1)    Sistemul informaţional al Serviciului 112 este destinat pentru procesarea, înregistrarea și stocarea tuturor apelurilor de intrare şi datelor asociate, parvenite la Serviciul 112, datelor transmise  SSU competente şi rezultatelor acestora.

(2)     Deţinătorul SIA este Serviciul 112.

(3)    Crearea şi exploatarea SIA se efectuează în strictă conformitate cu cerinţele legislaţiei şi actelor normative în vigoare, reglementărilor tehnice şi standardelor în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor electronice.

(4)     Spaţiul funcţional al Sistemului, conţinutul resursei informaţionale, procedura colectării, prelucrării, păstrării şi utilizării informaţiei vor fi stabilite în Conceptul tehnic şi Regulamentul SIA, care vor fi aprobate de către administratorul Serviciului 112.

 

Capitolul IV

FINANŢAREA SERVICIULUI 112

Articolul 18. Asigurarea financiară şi tehnico-materială

(1) Asigurarea financiară şi tehnico-materială a Serviciului 112, inclusiv finanţarea creării Serviciului 112, creării, exploatării și mentenanței Sistemului informaţional automatizat al Serviciului 112, interconectarea centrelor pentru preluarea apelurilor de urgenţă cu dispeceratele de urgenţă ale SSU, interconectarea centrelor pentru preluarea apelurilor de urgenţă cu reţelele furnizorilor de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice se efectuează din contul:

a) bugetului de stat;

b) mijloacelor primite pe bază de contract sau obţinute din prestarea altor servicii, la solicitarea persoanelor juridice sau fizice;

c) granturi, asistență tehnică și alte surse legale.

(2) Spaţiile tehnologice, infrastructura tehnico-edilitară necesară creării și funcţionării Serviciului 112 vor fi puse la dispoziţie de către Guvern.

 

Capitolul V

RESPONSABILITĂŢI

 

Articolul 19. Răspunderea pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei legi

(1)    Factorii de decizie şi personalul Serviciului 112 şi SSU poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru neîndeplinirea atribuţiilor funcţionale stabilite de prezenta lege.

(2)    Din momentul transmiterii de către Serviciul 112 a datelor privind apelul de urgenţă către dispeceratele SSU, factorii de decizie şi personalul Serviciului 112 nu poartă răspundere pentru reacţionarea necorespunzătoare a SSU.

(3)    Persoanele fizice şi juridice care încalcă prevederile prezentei legi poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.

 

Capitolul VI

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

            (1) Guvernul, în termen de 6 luni din data publicării prezentei legi:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;

c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor normative ce contravin prezentei legi;

d) va asigura elaborarea actelor normative care vor reglementa aplicarea prezentei legi.

e) Numerele de urgenţă existente (901, 902, 903) ale serviciilor specializate de urgenţă vor funcţiona în paralel cu numărul 112, în termen de 9 luni din momentul lansării operaționale a Serviciului 112, după care urmează a fi sistate.

 

 

 PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                       Igor CORMAN

Data limită pentru comentarii: 06.12.2013
Persoane responsabile
Florea Sergiu
Fişiere
ro_1213_NOTA.doc


Noutăţi      Ce este participarea?      Moldova 2020      Proiecte      Agenda      Căutare documente      Statistica      Modulul de participare
total vizitatori: 2138844    actualizat: 11.02.2016
Selectează culoarea:
Închide